algemene voorwaarden

These general terms and conditions apply to all our services, quotations, and agreements and have been filed with the Zwanenburg Chamber of Commerce under number 82095116.

Toepasbaarheid:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, diensten, (rechts)handelingen, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen. Door akkoord te gaan met de levering van diensten door ondertekening van de offerte, stemt de klant ermee in dat deze algemene voorwaarden van toepassing worden geacht.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing tot de voltooiing van de opdracht of het anderszins beëindigen van de rechtsverhouding.

Geheimhouding & geheimhoudingsplicht

 • Het is partijen niet toegestaan informatie waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk is met derden te delen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is verkregen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. Partijen zullen hiertoe passende voorzorgsmaatregelen nemen.
 • Een uitzondering op het voorgaande wordt gemaakt indien deze informatie wordt opgevraagd door de bevoegde autoriteiten in het kader van administratieve, civiele of strafrechtelijke procedures.
 • De opdrachtgever zal de werkwijze, methodiek en inhoud van de diensten en activiteiten van 360° Online Marketing niet met derden delen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 360° Online Marketing.

Privacy en persoonlijke gegevens

 • De opdrachtgever gaat akkoord met het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens ten behoeve van een goede dienstverlening in overeenstemming met de Nederlandse en Europese wetgeving ter zake. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zijn gegevens in te zien en te corrigeren.
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.
 • 360° Online Marketing zal passende maatregelen nemen om verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. 360° Online Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van beveiligingsincidenten.
 • De opdrachtgever vrijwaart 360° Online Marketing voor aanspraken van derden wegens mogelijke schendingen van de privacywetgeving door onrechtmatig gebruik van door derden verkregen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven en soortgelijke activiteiten.

Afkoelperiode

 • De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen tot 4 weken voor aanvang van de dienstverlening, welke termijn in de offerte is vermeld. Indien de opdrachtgever na deze termijn opzegt, wordt 50% van het totaalbedrag, zoals vermeld in de offerte, in rekening gebracht.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en meerwerk

 • Tenzij anders vermeld zijn offertes en aanbiedingen van 360° Online Marketing geen verplichting. 360° Online Marketing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de dienstverlening te weigeren.
 • De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan kennelijke schrijffouten of vergissingen in de offerte, noch aan een offerte die is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 • Nadat de opdrachtgever de offerte door ondertekening heeft aanvaard, komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en 360° Online Marketing.
 • 360° Online Marketing can make use of the services of third parties when providing services. Guarantees for services, functionality or compatibility of these services on behalf of the third party are not given by 360° Online Marketing.
 • In geval van aanvullende diensten of andere diensten die in eerste instantie niet in de offerte waren opgenomen, is meerwerk van toepassing. Voor deze diensten dient de opdrachtgever een aparte offerte aan te vragen.

Leveringsvoorwaarden

 • 360° Online Marketing zal zich inspannen om de afgesproken levertijden na te komen. In gevallen waarin de opdrachtgever instructies, materialen en dergelijke moet aanleveren, in geval van ziekte of in situaties van overmacht, kan afwijking van de overeengekomen levertijden gelden. Partijen zullen in dat geval een nieuwe leveringstermijn overeenkomen.
 • De leveringstermijn gaat in vanaf het moment dat de offerte door ondertekening is geaccepteerd en de betaling is ontvangen en, indien van toepassing, de door de opdrachtgever te verstrekken materialen zijn ontvangen.
 • Bij overschrijding van de leveringstermijn treedt het verzuim pas in nadat de opdrachtgever 360° Online Marketing schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor nakoming heeft gegeven en 360° Online Marketing na het verstrijken van de redelijke termijn niet heeft voldaan.

Betalingsvoorwaarden

 • 360° Online Marketing werkt op basis van pakketprijzen of offertes op maat. Het offertebedrag wordt gefactureerd volgens een betalingsschema en facturen dienen betaald te zijn voor de in de offerte vermelde vervaldatum.
 • Zonder nadere ingebrekestelling is de opdrachtgever in verzuim indien betaling niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden. Rente en incassokosten over het openstaande bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Bij gespreide betaling behoudt 360° Online Marketing zich het recht voor de dienstverlening op te schorten totdat de betaling is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
 • In het geval dat diensten van derden worden afgenomen, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. De opdrachtgever is verplicht deze kosten zelf te vergoeden.

Wijzigingen & onverwachte omstandigheden

 • Indien omstandigheden buiten de invloedssfeer van 360° Online Marketing aan het licht komen waarvan 360° Online Marketing bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of kon zijn en waardoor 360° Online Marketing (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen , wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht. 360° Online Marketing zal in de eerste plaats proberen om de klant kosteloos een alternatief aan te bieden. Als alternatief kan de overeenkomst worden opgeschort of beëindigd door 360° Online Marketing.
 • In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van het vorige lid heeft de opdrachtgever het recht om eventueel vooruitbetaalde bedragen voor diensten die niet geleverd kunnen worden terug te vorderen. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van reeds geleverde diensten.
 • Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Overmacht

 • 360° Online Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd wordt door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend op grond van de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde opvattingen.
 • Overmachtsituaties zijn in ieder geval, maar niet beperkt tot: oorlog, rellen, stakingen, personeelstekorten, brand, ongevallen, ziekte, waterschade, overstromingen, bedrijfs- en technische storingen, het niet beschikken over voldoende of onjuiste gegevens, onvoldoende medewerking van de cliënt.
 • Indien de overmachtsituatie na 30 (dertig) dagen voortduurt, behoudt 360° Online Marketing zich het recht voor de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Indien diensten (gedeeltelijk) zijn geleverd, worden deze separaat gefactureerd, alsof er een zelfstandige overeenkomst tot stand is gekomen.

Beëindiging

 • 360° Online Marketing behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

o aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

o de opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

o de onderneming van de opdrachtgever of een belangrijk deel daarvan wordt geliquideerd of gestaakt of een daartoe strekkend besluit wordt genomen;

o Op een substantieel deel van het vermogen van de cliënt wordt op een andere manier beslag gelegd.

 • Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, na ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van veertien (14) dagen voor herstel.
 • Indien de overeenkomst wordt beëindigd voordat de diensten zijn voltooid, is de Klant het offertebedrag dat betrekking heeft op de verleende diensten verschuldigd.
 • Opzegging geschiedt door schriftelijke mededeling aan de wederpartij.

Verplichtingen van de klant

 • De opdrachtgever is verplicht zijn medewerking te verlenen en alle benodigde informatie, gegevens en materialen tijdig te verstrekken. Indien van toepassing moet toegang worden verleend tot accounts bij derden. 360° Online Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie, gegevens en materialen.
 • Indien de in het vorige lid bedoelde medewerking uitblijft, behoudt 360° Online Marketing zich het recht voor de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen. In dat laatste geval wordt het totaalbedrag zoals vermeld in de offerte gefactureerd.
 • 360° Online Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel.

Verbod op overdracht

De opdrachtgever mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360° Online Marketing.

Garantie

 • Na voltooiing van de werkzaamheden dient de opdrachtgever onverwijld te onderzoeken of de overeenkomst naar behoren is nagekomen en dit binnen vijf (5) dagen na levering aan 360° Online Marketing te melden.
 • Binnen deze termijn gemelde bekende en/of onbekende gebreken zullen kosteloos en binnen een redelijke termijn worden verholpen, tenzij deze het gevolg zijn van gebruikersfouten van de opdrachtgever of wijzigingen in de geleverde producten en/of diensten zijn aangebracht.
 • Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht 360° Online Marketing te hebben gevrijwaard van de garantieverplichting en dient een afzonderlijke overeenkomst tot herstel van eventuele fouten of gebreken te worden gesloten.

Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten

 • Totdat de opdrachtgever het volledige bedrag aan 360° Online Marketing voor de geleverde diensten heeft betaald, blijft 360° Online Marketing eigenaar van alle producten en/of diensten die voor de opdrachtgever zijn ontwikkeld.
 • Op producten en/of diensten waarop het eigendomsvoorbehoud rust kunnen geen beperkte rechten worden gevestigd en deze zaken mogen op geen enkele andere wijze worden bezwaard.
 • Bij beslaglegging op deze zaken dient 360° Online Marketing hiervan binnen vijf (5) dagen schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • Accounts die in opdracht van de klant bij derden zijn aangemaakt, zijn eigendom van de klant. In het geval dat er voor deze rekeningen betalingen moeten worden gedaan, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze betalingen en vrijwaart 360° Online Marketing van het doen van dergelijke betalingen.

Aansprakelijkheid

 • 360° Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie en documenten en andere zaken die buiten haar macht liggen.
 • Uitsluitend bij directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan door de opdrachtgever schadevergoeding worden gevorderd tot een maximum bedrag van het totale offertebedrag en is de aansprakelijkheid van 360° Online Marketing beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever wordt uitbetaald. de verzekeraar.
 • In de eerste plaats dient 360° Online Marketing een redelijke termijn te worden geboden om de door de opdrachtgever geleden schade waar mogelijk te herstellen.
 • 360° Online Marketing kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade indien deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval tot twee jaar nadat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd schriftelijk is gemeld.
 • De opdrachtgever vrijwaart 360° Online Marketing voor aanspraken van derden wegens directe of indirecte schade ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van zijn kant of veroorzaakt door opzet of grove schuld van 360° Online Marketing.

Kennisgeving

Alle mededelingen aan het e-mailadres en kantooradres van de opdrachtgever, zoals opgenomen in de offerte, worden geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Adreswijzigingen dienen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven.

Geldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden vervolgens nietig blijken te zijn of ongeldig worden verklaard, dan blijven de overige delen toch van kracht. In dat geval zullen 360° Online Marketing en de opdrachtgever zich inspannen om vervangende bepalingen op te stellen, waarvan het doel en de strekking de oorspronkelijke bepalingen zo dicht mogelijk benadert.

Applicable la.w and dispute settlement

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 360° Online Marketing partij is, wordt uitsluitend Nederlands recht van toepassing verklaard.
 • Indien zich een geschil voordoet, zullen partijen zich inspannen om dit in der minne te regelen.   
 • Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke regels een andere rechtbank bevoegd verklaren.

Last Updated : 29.09.2023